Vision

Särö skola präglas av nytänkande, professionell och engagerad personal, som tillsammans med elever har ett gemensamt mål och en vision. De värderingar som ligger till grund för hur vi lever och arbetar tillsammans är att vi respekterar varandra ömsesidigt. Demokrati, likabehandling och allas värde genomsyrar verksamheten. All personal har ett proffessionellt förhållningssätt till varandra och till eleverna.

Skolan har en proffessionell, engagerad och tydlig ledning som inspirerar personalen till att vara framtidstänkande. Vi söker kunskap och förståelse för de olika stadiernas verksamheter som främjar samarbetet och gemenskapen. Skolan har en tydlig profilering.

Vår vision är att alla elever når målen genom att vi tidigt upptäcker varje barns behov. Personaltätheten är hög och pedagogerna har specialkompetens i att använda olika vägar, metoder, kunskap och hjälpmedel för att hjälpa eleverna i deras lärande. Skolan har även ett effektivt hälsoteam som i ett tidigt skede fångar upp elever med särskilda behov.

Undervisningen karaktäriseras av tydlighet och struktur, som utmanar eleverna på rätt nivå. Lärarna coachar eleverna kontinuerligt och har täta återkopplingar med en kontinuerlig positiv dialog. Lärarnas attityd bottnar i att ge eleverna positiv uppmuntran. Målen görs tydliga för varje arbetsområde och resultaten utvärderas av eleverna. Elevernas lärande främjas av stor variation i arbetsmetoder.

Den dagliga kontakten, med personliga samtal och fysiska möten är ett viktigt och betydelsefullt kommunikationssätt. Vi sätter även stort värde i att använda it som verktyg för all kommunikation i form av idéer och information bland personal, elever och föräldrar.

Sidan uppdaterad: 2013-09-13
om oss per.jpg

Rektorerna Johanna Karlsson och Per Stenlund är stolta över Särö skolas vision.